BUKUREŠT 9 – 11. Oktobar, 2015. God


 

Bukurest je bio centar Cincara, kongres zena u koji su ukljuceni i prisutni muski predstavnici imao je izuzetno radnu atmosferu

Generalna skupstina ELEN (Mreza evropske jezicke jednakosti) je odrzana u Bukurestu, Rumunija, 10. Oktobra 2015. Godine. Bila je posvecena Cincarima i cincarskom jeziku Upoznavanje prisutnih sa nasom etnickom grupacijom je pripremio Jani Mancu sa Gete Univerziteta u Frankfurtu.Donesena je i Deklaracija o cincarskom jeziku. Predstavljen je Digitalni projekat jezicke raznovrsnosti, koji je finansiran preko Erazmus Plus.

Skupstini su prisustvovali Dusan Djapic, Lila Cona i Spomenka Bojanic

I naravno, cincarsko vece uz igru i pesmu i susrete sa starim i novim prijateljima iz Grcke, Albanije, Bugarske, Makedonije i Rumunije

ELEN DECLARATION IN SUPPORT OF THE ARMAN LANGUAGE

The Arman language is a distinct European autochthonous language, as such it contributes to, and forms part of, Europe’s greatest cultural asset, its linguistic diversity. As such Arman speakers, as with speakers of other European languages, have every right to enjoy the full protection and promotion of their language and be able to live their lives using their language.

Considering the above, ELEN, at its Bucharest 2015 General Assembly, calls upon Albania, Bulgaria, Republic of Macedonia, Greece, Romania, and Serbia, to give full official recognition to the Arman language and to include it in its ratification of the ECRML and the FCNM, and, so as to commence the process of Arman language revitalization, to ensure:

1) the introduction of the Arman language medium education and Arman language lessons into the pre-school, primary and secondary education system, in the regions where it is widely used.

2) that the Arman language is used substantially by public media.

3) the usage of Arman language in religious services.”

ELEN ДЕКЛАРАЦИЈА ПОДРШКЕ АРМАНСКОМ ЈЕЗИКУ

Цинцарски језик je посебан европски аутохтони језик, који као такав доприноси, и чини део, највећег европског културног добра и његове језичке разноликости. Цинцари, као и представници других европских језика, имају свако право да уживају пуну заштиту и унапређење њиховог језика као и могућност да живе своје животе користећи свој језик. С обзиром на горе наведено, ELEN, на Генералној скупштини 2015. године у Букурешту, је позвао Албанију, Бугарску, Републику Македонију, Грчку, Румунију и Србију, да дају пуно званично признање Цинцарском језику и да га укључи у ECRML и FCNM ратификацију, као и, одпочињање процеса ревитализације Цинцарског језика, како би се осигурало:

1)         увођење средњег образовања Цинцарског језика и Цинцарских језичких лекција у предшколско, основно и средње образовање система, у регионима где је у широкој употреби.

2)         да се Цинцарски језик суштински користи у јавном информисању.

3)         употреба Цинцарског језика у верским службама.