CINCARKE IZ BUKUREŠTA

Drage gošče Srpsko-cincarskog društva su bile Cincarke iz Bukurešta: gospodja Zoe Carabash, vlasnica kafane „Makedonija“, najcincarskijeg mesta u Bukureštu, Aurica Piha, prvi glas Internacionalnog Radia na cincarskom jeziku iz Bukurešta, koja nam donosi najbolje vesti iz cincarske kulture, sa komentarima koji nam otvaraju oči i šire horizonte, naše drage Geta i Nutsa doneli su nam radost i priliku da razmenimo mišljenja o daljem putu nas Cincara.
U Lunjini su goste dočekali i sa njima se družili: Gospođa Fanica Dica, duša Društva, Lila Buza, Lila Cona, Biljana Zisi Gerušević, Nadica Nanuš Filipović, Zorica Lipa Dimitrijević i Nebojša Nušić.

Aza tahina oaspitslji a noshtsa di la Fara armaneasca du Bucureshti trapsira calea ti Rumanii.La vremu cali mbaru shi cu buna noima shi sanatati sa si torna a casa.Noi, Beligradi, na harsimu multu tsi li vidzumu anamisa di noi shi tsi trucumu dau dzali tu muabets armaneshtsa.

Surarli anostri vruti, tuti livendi Armani : Zoe Carabash, nicuchira a haniljei ” Machidunia”, loclu dip armanescu di Bucureshti, Aurica Pihca, prota boatsea di la RRI cari na li adutsi naima mushatili habarei di la cultura armanesca,cu comentari cari na dishclidu oclji,tinjisitili Geta shi Nutsa, na-adusira harau shi ocasii s-alaximu minduiri ti calea di ninti a Armanjloru di iutsido.Daua dzali pit Belgradi s-avdza mash grailu armanescu, ca Armanili a noastri shtiu ghini di tsi zburascu shi cum s-li spuna minduerli aloru.

Lunjina di Beligradu s-andamusi cu soatsali di Bucureshti la naua sedii a sutsataljei .Aclo,cu mari harau li ashtiptara: tinjisita doamna Fanitsa Dica, inima a sutsataljei Lunjina, Lila Buza, Lila Cona, Nadica Nanush, Biljana Zisi Gerushevic, Zorica Lipa shi Nebojsha Nusha.

Cu tinjisitili doamni di Bucuresht lu struvusimu shi domnul Yioryi Gushev,nicuchirlu a Agentsiilei turistica cari na lji adusi oaspitslji dit Rumanii.

Noi, Armanjli di Beligradi cu harau vremu sli ashtiptamu shi Armanjli di la sutsatili armaneshtsa di iutsido.